Rute for sikkerheitskurs på veg trinn 4.1.3

Til denne køyreturen skal du forberede deg ved bruk av kart eller nettet til å finne dei  opplysningane som er nødvendig til å køyre til desse stadane. 

Frå Voss (der me startar) til Jeraldsvegen 49, 

vidare til Urdland jernbanestasjon, 

deretter til Tvinde camping. 

Og så til Ukvitnevegen 18, 

og heim att til Voss sentrum. 

Du skal planlegge ruta og forstå kvar du skal køyre, samt legge fram ein oversikt over  tidsbruken for kvar del og heile turen samt kor mange kilometer det er på kvar del og samla  for heile køyreturen. 

Rekn ut forventa drivstofforbruk. Audi A4 avant diesel 190hk: forbruk…….x…….km = ….. liter. Rekn ut kostnad. ………..liter x ………pumpepris diesel =………….. kroner. 

Til å finna ruta kan du bruke google maps, gule sider eller andre karttjenester. Der kan du  enkelt legge inn veibeskrivelse for heile eller delar av turen. Du kan skrive ut, ta screenshot,  bilder, eller ta med notat til køyreturen. Men me latar som at mobilen er tom for data på  køyreturen. Så alt må være lagra på mobilen i tilfelle.  

Vegvesenets mål for denne delen av kurset: 

Planlegge og gjennomføre kjøring i variert miljø ved å 

a. Anvende hensiktsmessige hjelpemidler for å kunne beskrive, forklare og begrunne  ulike forhold en må forvente og ta hensyn til i løpet av kjøreturen. 

b. Kjøre selvstendig over lengre strekninger i et skiftende miljø som varierer i  vegstandard og mellom typisk landeveg, by- og tettstedsmiljø. 

c. Begrunne handlingsvalg og kjøremåter. 

d. Skrive logg.